Algemene voorwaarden

Art 1: Huurperiode

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode enerzijds en aan het tarief anderzijds zoals op de huurovereenkomst is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

Verlenging kan slechts door verleende toestemming van de verhuurder. De step moet ingeleverd worden op de afgesproken plaats en uiterlijk op het afgesproken tijdstip dat vermeld staat op de verhuurovereenkomst.

Art 2: Huursom, waarborg en betaling

De huursom en waarborg wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven van de verhuurder op het moment van de reservering of uiterlijk bij het afhalen van de step. Deze bedragen worden vermeld op de huurovereenkomst.

Tenzij het anders is overeengekomen, dient betaling van de totale som vooraf te gebeuren. Dit kan via overschrijving, payconiq of cash ter plaatse. De huurder overhandigt een identiteitsbewijs. De waarborg wordt bij het binnenbrengen van de steps, na controle door de verhuurder op schade van de steps, terugbetaald/overgeschreven.
Een reservering is pas definitief na ontvangst van een bevestiging vanwege Vlaamse Ardennen Offroad.

Art 3: Eigendom

Tijdens de huurperiode blijft de step eigendom van Vlaamse Ardennen Offroad. De huurder mag de step niet uitlenen, noch onderverhuren.

Art 4: Gebruik en aansprakelijkheid

De staat van de step, alsook het model zijn bekend bij de verhuurder. Voor vertrek kan de huurder de step uitproberen. Als deze niet aan zijn verwachtingen voldoet, kan hij vragen om een vervanging (indien voorradig). De huurder verklaart de step in goede staat te hebben ontvangen. Hij verklaart ook dat hij in staat is een elektrische step te kunnen gebruiken op een correcte manier en zonder medische beperkingen die een correct gebruik belemmeren. Hij stelt vast dat de step beantwoordt aan de ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. De huurder dient de step in dezelfde staat waarin hij/ zij de step heeft ontvangen bij de verhuurder in te leveren. Uitzondering zijn bv modderspatten, stof ….

De huurder gebruikt de step op eigen verantwoordelijkheid en respecteert de wegcode. Deze elektrische offroad steps vallen onder de categorie van een fiets met elektrische hulpmotor, de regels voor een fiets zijn van toepassing. Alle lasten en boetes ten gevolge van het plegen van een inbreuk op bestaande wetgevingen en/of reglementeringen ter zake van de step tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder.

De step mag slechts gebruikt worden overeenkomstig de normale bestemming en door de in de huurovereenkomst genoemde berijder(s). Bij geschillen is de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.

De verhuurder is NIET aansprakelijk voor welke schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. De huurder zal hiervoor zijn familiale verzekering dienen aan te spreken.

Art 5: Schade, verlies en diefstal

De huurder is aansprakelijk enerzijds voor alle schade die is toegebracht aan de step en anderzijds voor het verlies van de step of onderdelen zoals gps, helm, veiligheidsslot, rugzak of andere toebehoren, ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode. Ter preventie van diefstal biedt de verhuurder gratis een rugzak met daarin één of meerdere fietsloten aan welke gedurende de verhuurtermijn kunnen gebruikt worden.

De verhuurder behoudt zich het recht om de schade die de step opgelopen heeft te verhalen op de huurder, hetzij door een bedrag van de borgsom af te trekken, hetzij door een factuur voor herstelling op te stellen. De huurder zal hiervoor terugvallen op zijn eigen familiale verzekering, de franchise voor de verzekering bij schade waarbij de huurder in fout wordt gesteld, valt m.a.w. altijd ten laste van de huurder.

De step is NIET verzekerd tegen diefstal- of cascoschade. Bij verlies of diefstal dient hij de verhuurder onmiddelijk op de hoogte te brengen en eveneens binnen de 24 uur een aangifte te doen bij de politie. Indien de step zoekraakt of gestolen wordt, behoudt Vlaamse Ardennen Offroad zich het recht voor om een schadevergoeding in rekening te brengen van € 5750 per elektrische offroad step.

Art 6: Kosten tijdens de huurperiode

Indien de step tijdens de huurperiode buiten werking valt, dient de huurder de verhuurder hiervan in kennis te stellen. De huurder kan enkel herstellingen laten verrichten mits voorafgaandelijk akkoord van Vlaamse Ardennen Offroad en hij dient een factuur van de reparatie te overhandigen. De huurder kan in geen geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen tijdens de huurperiode.

Art 7: Annuleren

U kan uw reservatie annuleren tot 2 dagen voor de aanvang. Wij storten u dan het reeds betaalde bedrag terug. Voor een annulering binnen deze 2 dagen zal 30% van de huursom aangerekend worden.

Art 8: Veiligheid

De verhuurder benadrukt nogmaals dat alle bestuurders zich aan de wegcode dienen te houden en ten allen tijde de snelheid aan te passen aan de omstandigheden ter plekke (wandelaars, fietsers, ruiters, obstakels langs/op de weg, staat van de rijweg …)

De verhuurder biedt fietshelmen aan zonder meerprijs en raadt dan ook ten stelligste aan een helm te dragen tijdens het rijden. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels.